TOTEN FOTOKLUBB

 

TOTEN FOTOKLUBB
MJØLKEFABRIKKEN, Kapp

www.totenfotoklubb.no

 

VEDTEKTER

 

av 20.02.2002

endret 29.01.2003

§ 1 Navn

Klubbens navn er Toten Fotoklubb.

Klubben har base i Østre Toten Kommune.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster på Toten og omegn.

 

§ 3 Paraplyorganisasjon

Klubben er tilsluttet Norsk Selskap For Fotografi - NSFF.

 

§ 4 Medlemsskap

Klubben er åpen for alle. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter. Medlemmer plikter å være medlem i NSFF gjennom klubben. Styret kan gi dispensasjon fra forrige punkt dersom medlemmet er tilsluttet NSFF gjennom annen klubb.

 

Medlemmene har gratis adgang til klubbens vanlige møter. Klubbens lokaler og utstyr kan disponeres av medlemmer etter nærmere regler fastsatt av styret.

 

Utmeldelse skal skje skriftlig til styret innen 31. desember. Medlem som står med ubetalt kontingent etter skriftlig purring, strykes som medlem.

 

Årsmøtet kan utelukke medlem som ved sin opptreden skader klubben eller dennes anseelse.

 

 

§ 5 Kontingent

Klubbåret følger kalenderåret. Kontingent fastsettes av årsmøtet, og betales innen 15. februar. Kontingent for NSFF kommer i tillegg, men belastes på samme giro.

Ved innmelding etter 1. mai betales halv kontingent,  etter 1. november betales kontingent kun for neste år.

Ved skriftlig utmelding til styret før 1. juli refunderes halv klubbkontingent.

 

§ 6 Organisasjon

Klubben ledes av et styre med 3-5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer, som velges av årsmøtet hvert år. Styret fastsetter/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer (medregnet møtende varamedlem) er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet.

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Andre saker enn nevnt i innkallingen kan ikke behandles.

 

Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til styret eller til et møtende medlem. Fullmakten kan inneholde instruks om stemmegivning.

 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av vedtekt.

§ 8 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av januar. Innkalling med sakspapirer sendes skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer pr. 1. januar og med minst 10 dagers varsel.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert skriftlig til styret innen 1. desember.

 

På ordinært årsmøte behandles:

a. Styrets årsberetning

b. Regnskap

c. Kontingent

d. Budsjett

e. Innkomne forslag

f. Valg

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller minst 5 medlemmer skriftlig krever det. Innkalling sendes  skriftlig (brev eller e-post) til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

 

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av klubben vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Det avgjøres deretter ved alminnelig flertall hvordan klubbens aktiva skal disponeres.